lienka

  
 

 

chrobacikAktualitychrobacik

 

Od 1.9.2010 poskytujeme v našom zariadení psychologickú a špeciálno-pedagogickú
starostlivosť o dieťa raného veku.

sprp

SCŠPP Huncovce uzavrelo v júni 2012 dohodu o spolupráci so Společností pro ranou péči o.s.. Společnost pro ranou péči je organizácia z ČR s celorepublikovou pôsobnosťou, ktorá poskytuje terénne služby ranej starostlivosti, podporu a pomoc rodinám, v ktorých vyrastá dieťa s postihnutím v ranom veku.

Uzavretá dohoda predpokladá spoločnú prípravu a realizáciu projektov v oblasti ranej starostlivosti, metodickú podporu a zdieľanie skúseností v oblasti ranej starostlivosti, možnosť účasti zamestnancov SCŠPP na vzdelávacích aktivitách a študijných pobytoch SPRP.

Veríme, že táto spolupráca nám pomôže skvalitniť ranú starostlivosť našim klientom.

Raná psychologická starostlivosť

rano

Čo je raná starostlivosť?

Je to starostlivosť, poskytovaná ohrozeným deťom a deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Začína vývojovou diagnostikou, na jej základe je dieťaťu vypracovaný konkrétny stimulačný program, pokračuje výchovným poradenstvom a psychoterapeutickou starostlivosťou. Je určená predovšetkým predčasne narodeným deťom s nízkou pôrodnou váhou, deťom s rizikovými faktormi vývoja a ich rodinám.

Čo je cieľom ranej starostlivosti?

Predchádzať postihnutiu dieťaťa, eliminovať alebo zmierniť jeho dôsledky a poskytnúť rodine a dieťaťu predpoklady sociálnej integrácie.

Prečo raná starostlivosť?

Zásadnú rolu vo vývine dieťaťa hrajú prvé tri roky jeho života. Páve v období do troch rokov sú kompenzačné možnosti mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné mechanizmy aj u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývoja vážny handicap. Pokiaľ sa práve toto obdobie zanedbá, možnosti vývoja dieťaťa v určitých oblastiach sa môžu uplne uzavrieť alebo extrémne znížiť. Napriek tomu, že mozog je schopný vytvárať nové nervové spojenia po celý život, človek sa najrýchlejšie rozvíja a prispôsobuje zmenám v ranom detstve.

Ciele ranej starostlivosti:

  • opakované hodnotenie psychomotorického vývoja, ktoré slúži k zachyteniu vývojových odchýliek a k vypracovaniu individuálneho stimulačného programu,
  • riešenie aktuálnych vývojových a výchovných problémov podľa individuálnych potrieb rodiny,
  • podpora raného vzťahu matky a dieťaťa,
  • poskytovanie emočnej podpory, príp. psychoterapeutického vedenia člena rodiny, zaistenie krízovej intervencie pre rodičov.

   

  Logopedická starostlivosť

  SCŠPP poskytuje v spolupráci s materskými školami od 1.9.2011 pre svojich klientov aj logopedickú starostlivosť.

  Mgr. Lýdia Bednarčíková sa v rámci logopedickej starostlivosti venuje prednostne:

  - diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti
  - deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči
  - deťom s chybami výslovnosti
  - deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť)

   

  Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica