lienka

  
 

 

chrobacikPoradenstvo pre učiteľovchrobacik

 

Čo robiť s dieťaťom s ADHD v triede adobe

Epilepsia adobe

Poruchy psychického vývinu u detí adobe

Syndróm CAN adobe

Žiak s aspergerovým syndrómom (AS) a s vysokofunkčným autizmom (HFA) adobe

 

Štátne vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami:

Deti choré a zdravotne oslabené:

predprimárne vzdelávanie

primárne vzdelávanie

Hluchoslepé deti a žiaci:

predprimárne vzdelávanie

primárne vzdelávanie

praktická škola

Žiaci s autizmom:

predprimárne vzdelávanie

primárne vzdelávanie

žiaci s autizmom bez mentálneho znevýhodnenia

Žiaci s mentálnym postihnutím:

predprimárne vzdelávanie

primárne vzdelávanie

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

individuálna logopedická inetvencia

prípravný ročník pre žiakov s NKS - rámcový obsah vzdelávania

všeobecný program pre žiakov s NKS

Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

žiaci s poruchou správania

Žiaci s telesným postihnutím:

predprimárne vzdelávanie

žiaci s telesným znevýhodnením

Žiaci s viacnásobným postihnutím: vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným znevýhodnením
Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

rozvíjanie špecifických funkcií u žiakov s VPU - rámcový obsah vzdelávania

vzdelávací program pre žiakov s VPU

Žiaci so sluchovým postihnutím:

vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím

komunikačné zručnosti - prípravný ročník

SJ a L - prípravný ročník

obsahovy štandard SJ a L 1.st. ZŠ

rytmicko - pohybová výchova 1.st.

telesná vychova 1.st.

prírodoveda 1.st. ZŠ

etická výchova - 1.st. ZŠ

matematika - 1.st. ZŠ

výtvarná výchova - 1.st. ZŠ

hudobná výchova - 1.st. ZŠ

obsahový štandard SJaL 2.st.ZŠ

slovenský jazyk - prechodny model 5.roč. ZŠ

literatúra 5.roč. ZŠ

komunikačné zručnosti 5.roč. ZŠ

biológia 5.roč. ZŠ

dejepis 5.roč. ZŠ

geografia 5.roč. ZŠ

občianska výchova 5.roč. ZŠ

etická výchova 2.st.ZŠ

matematika 2.st.ZŠ

výtvarná výchova 2.st.ZŠ

rámcový obsah ILI

komunikačné zručnosti - SOŠ a gymnázium

Žiaci so zrakovým postihnutím: vzdelávací program pre žiakov so zrakovým znevýhodnením

 

Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica