lienka

  
 

  

 

 

chrobacikPoskytujeme nasledovné službychrobacik

 

 • psychologickú diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, prognostiku, terapiu a poradenstvo,
 • depistáž

Pre koho:

pre deti so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami postihnutí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (do 25 roku) - pre všetky deti zdravotne znevýhodnené:

 • mentálne,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • telesne,
 • zrakovo,
 • sluchovo,
 • pre deti trvale choré a zdravotne oslabené,
 • pre deti s kombinovanými vadami,
 • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia),
 • s vývinovými poruchami správania (ADD/ADHD),
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami.

Naša odborná činnosť je zameraná na:

 • komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku (určenie diagnózy a prognózy s následným návrhom na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania),
 • komplexnú psychologickú a špeciálnopedagogickú terapiu (psychoterapiu, stimuláciu, korekciu oslabených alebo narušených schopností),
 • posudzovanie školskej zrelosti, predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
 • pripravujeme podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do materských, základných alebo špeciálnych škôl,
 • komplexnú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytovanie odbornej metodickej pomoci pri vypracúvaní individuálnych výchovno - vzdelávacích programov,
 • posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.).

Poradenská činnosť:

 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,
 • poradenstvo pri voľbe povolania,
 • poradenský servis pre rodičov,
 • konzultácie, prednášky a semináre (pre rodičov a pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení).

 

Svoje služby ponúkame bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov.

 

Úvod | Poskytované služby | Biofeedback, Neurofeedback | Kontakt | ©2009 SCŠPP Veľká Lomnica